تور کارخانه

شرکت (1)

شرکت

شرکت (2)

شرکت

کارخانه (2)

کارخانه

کارخانه (1)

کارخانه

فویل سرد اتوماتیک

فویل سرد اتوماتیک

ماشین (1)

دستگاه

ماشین (2)

دستگاه

خط تولید (2)

خط تولید

خط تولید 1

خط تولید

خط تولید 2

خط تولید

خط تولید 3

خط تولید

خط تولید

خط تولید